Kódex správania

Pravidlá správania hráčov, trénerov a rodičov v organizácií ŠK 1. FBC TRENČÍN.

Športový klub 1. FBC TRENČÍN by okrem dosahovania športových úspechov mal mať za cieľ aj udávať smer a dávať inšpiráciu ostatným klubom ako sa správať, vystupovať a konať. Z tohto dôvodu Klub vydáva a následne bude vyžadovať dodržiavať tieto pravidlá správania.


Hráči, tréneri, rodičia:
 • Reprezentujú klub ŠK 1. FBC TRENČÍN
 • Prichádzajú na tréning, stretnutia a akúkoľvek akciu usporiadanú Klubom s pozitívnou náladou
 • Rešpektujú navzájom jeden druhého
 • Rešpektujú súpera, rozhodcu a priaznivcov iných tímov
 • V prípade akýchkoľvek nejasností, problémov a rozličných názorov sa Klub snaží o konštruktívnu komunikáciu.
 • Všetky rokovania medzi zúčastnenými rieši bez emócií.
 • Vždy sa snaží nájsť spoločnú cestu, ktorá vedie k harmonickému rozvoju detí a mládeže


Hráči:
 • Sú hrdí na to, že sú členmi ŠK 1. FBC TRENČÍN
 • Klubový dres je posvätný
 • Sú sebavedomí, ale rešpektujú a nezosmiešňujú súpera
 • Vždy vystupujú ako tím
 • Správajú sa slušne (ku spoluhráčom, protihráčom, trénerom, rodičom, všetkým usporiadateľom zápasu a zamestnancom vlastného i súperovho klubu), predstaviteľov SZFB.
 • Nech sú z akýkoľvek sociálnych vrstiev, tak sú si rovní
 • Na zrazy pred tréningom alebo zápasom sa dostavia v stanovený čas, prípadnú neprítomnosť ospravedlní hráč vopred
 • Na tréningu a pri zápase sú pozorní a snažia sa plniť príkazy trénera
 • Dbajú na správne rozcvičenie
 • Snažia sa jesť a žiť zdravo, dbajú na hygienu
 • V klubovej šatni dbajú na poriadok, vážia si florbalovú výstroj, ktorú im zadovážili rodičia alebo klub
 • Šatňu a klubové autá pri zápase u súpera odovzdajú v rovnakom stave v akom ich prevzali
 • Na stretnutia a akcie usporiadané klubom sa dostavia v tímovom oblečení


Tréneri:

 • Sú vzorom pre svojich zverencov, sú prísny , ale chápajúci, schopní sebapoznania a sebakontroly
 • Nepoužívajú vulgárne výrazy smerom k hráčom, rozhodcom, divákom ani súperom
 • Sú vzorom pre svojich zverencov, sú prísny , ale chápajúci, schopní sebapoznania a sebakontroly
 • Nepoužívajú vulgárne výrazy smerom k hráčom, rozhodcom, divákom ani súperom
 • Nielen trénujú, ale aj vychovávajú
 • Prichádzajú na zápas 90 minút pred zápasom a 45 min pred tréningom (mládež) a 90 minút pred zápasom a 30 min pred tréningom (muži)
 • Neustále sa vzdelávajú
 • Vyžadujú plné odovzdanie sa a prežívanie športu, ale dávajú najavo, že v živote môžu byť aj dôležitejšie veci
 • Dbajú na kontrolu školských výsledkov zverených detí
 • Sú spravodliví
 • Budujú u hráčov sebadôveru, ale aj sebakontrolu
 • Komunikujú s rozhodnosťou, ale priateľsky, s dobrou náladou
 • Korigujú krátko, najprv chvália a potom opravujú
 • Kladú zodpovednosť na jedinca i ostatných členov tímu
 • Zodpovedajú za všetku činnosť zvereného tímu, ako aj ich asistentov a vedúcich družstiev, riadia a kontrolujú celoročný program tímu
 • Nebudú odpúšťať a prehliadať a ani sa nebudú podieľať na akejkoľvek diskriminácii a šikanovania medzi hráčmi založené na veku, rase, národnostnom pôvode, vyznania, sexuálnej orientácii, sociálneho stavu a pohlavia
 • Nebudú sa podieľať ani schvaľovať akékoľvek konanie a správanie, ktoré vedie k zdravotnej ujme hráčov. Povinnosťou trénera je dohliadať, aby zaťažovanie aj mimo klub bolo primerané veku hráčov
 • Rozpoznajú a okamžite budú riešiť a trestať akékoľvek osobné problémy, ktoré môžu viesť k fyzickému konfliktu medzi hráčmi. Tréneri majú povinnosť urobiť zodpovedné kroky na zabránenie vzniku týchto konfliktných situácií a zamedzia akékoľvek ujmy alebo krivdy spôsobené fyzickým alebo verbálnym útokom alebo prostredníctvom elektronických médií


Rodičia:

 • Rešpektujú, že do šatní majú prístup len hráči, tréneri a činovníci 1. FBC TRENČÍN, vo výnimočných prípadoch povolí rodičom vstup do šatne len tréner
 • Nezasahujú slovne ani gestikuláciou do tréningu či zápasu
 • Nepoužívajú v komunikácii s deťmi aj činovníkmi 1 FBC TRENČÍN vulgárne výrazy
 • Dávajú prednosť dlhodobému a zdravému športovému vývoji dieťaťa pred vlastnými ambíciami
 • Neprehliadajú a neospravedlňujú prehrešky dieťaťa, nezasahujú do odborných vecí a neuprednostňujú vlastné dieťa
 • Ak majú výhrady, riešia sa vždy najskôr s hlavným trénerom, potom s vedením klubu
 • Rešpektujú nariadenia 1 FBC TRENČÍN a SLOVENSKÉHO ZVÄZU FLORBALU
 • Nevystupujú na verejnosti ako zástupcovia 1 FBC TRENČÍN a nekonajú s ostatnými subjektami menom 1 FBC TRENČÍN.